Demontaż pojazdów

Praktycznie o zakładniu stacji demontażu...

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Demontaż pojazdów może być prowadzony jedynie w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stacja demontażu pojazdów, to w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1162 tekst jednolity) zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności:
a) usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
b) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
c) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

Wyposażenie techniczne stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji powinno zapewniać bezpieczeństwo użytkownikowi oraz skutecznie chronić środowisko przed skażeniem powierzchni ziemi i wód niebezpiecznymi materiałami znajdującymi się w demontowanych pojazdach. Powinno zapewnić możliwość zbierania danych do dokumentowania i wyliczania osiągniętych przez stację demontaży poziomów odzysku i recyklingu.

Jak stworzyć stację demontażu?

Proces inwestycyjny związany z utworzeniem stacji demontażu pojazdów rozpocząć trzeba od wyboru optymalnej lokalizacji oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień.

 

Wybór lokalizacji przedsięwzięcia

Podstawową - często bagatelizowaną kwestią-przed podjęciem dalszych kroków, jest konieczność weryfikacji wybranej lokalizacji pod kątem uwarunkowań formalnych związanych przede wszystkim ze zgodnością z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Każda gmina samodzielnie przygotowuje plany miejscowe, określając w nim wymagania, nakazy i zakazy, często w sposób bardzo lakoniczny lub mało konkretny, pozostawiający duże pole do interpretacji tychże zapisów. Zdarzają się także plany miejscowe z wieloma bardzo szczegółowymi zapisami, przez co ingerują istotnie w przyszłe inwestycje w sposób wręcz nieuzasadniony. W planie znaleźć się więc mogą niestety zapisy uniemożliwiające utworzenie stacji demontażu pojazdów. I tak, budowa stacji będzie niemożliwa w przypadku zapisów mówiących o zakazie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko itp. Budowa może być niemożliwa w przypadku zapisów bardziej ogólnych, np. zakaz lokalizacji inwestycji oddziaływującej na środowisko, inwestycji, których oddziaływanie jest znaczące, inwestycji szkodliwych dla środowiska. Inwestycję utrudnić mogą także zapisy zbyt szczegółowe, często oderwane od rzeczywistości, np. zakaz gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych i obowiązek podłączenia się do kanalizacji miejskiej, której jeszcze w danej części gminy czy miasta nie wybudowano. Analiza planu miejscowego to zatem pierwszy krok w wyborze lokalizacji.

W przypadku braku planu miejscowego uzyskać należy decyzję określającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie tej decyzji jest możliwe w przypadku gdy spełniony jest szereg warunków, m. in. spełniona jest tzw. zasada dobrego sąsiedztwa - co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

Pamiętać trzeba także, że realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko może być zabroniona także w innych przypadkach, np. w pośrednich strefach ochronnych ujęć wód podziemnych (obejmujących nierzadko całe miasta). To tylko niektóre przykłady koniecznych do przeanalizowania kwestii związanych z realizacją przedsięwzięcia na etapie wyboru jego lokalizacji.

 

Decyzja środowiskowa

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne, jeśli dla planowanego przedsięwzięcia spełnione są łącznie warunki określone w art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 (lub ust. 1a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.).

Przedsięwzięcie wymaga decyzji środowiskowej jeśli spełnione są następujące warunki:

1. Po pierwsze przedsięwzięcie wymienione musi być w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).

Stacje demontażu pojazdów wymienione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączyć więc trzeba raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

2. Po drugie, realizacja przedsięwzięcia wymagać musi uzyskania jednej z decyzji, wymienionych w art. 72 ust. 1 lub ust. 1a. Decyzjami tymi są m. in. decyzja o warunkach zabudowy (lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), pozwolenie na budowę (lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych), pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych czy też zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Do wniosku o wydanie którejkolwiek z tych decyzji, inwestor załączyć będzie musiał decyzję środowiskową.

Budowa stacji demontażu pojazdów najczęściej wymaga uzyskania kilku z pośród decyzji wymienionych w ww. 72.

3. Po trzecie, przedsięwzięcie nie jest jeszcze realizowane - decyzja środowiskowa wydawana jest dla przedsięwzięć planowanych.

 

Pozwolenie wodnoprawne

Realizacja stacji demontażu pojazdów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ze względu na wytwarzanie ścieków przemysłowych.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (np. odprowadzanie ścieków bezpośrednio do kanalizacji miejskiej, odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego - szamba - skąd wywożone są np. na oczyszczalnie ścieków), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (ścieki przemysłowe ze stacji demontażu).

Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.

 

Projekt stacji demontażu

Pozyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych to oczywiście dopiero pierwszy krok w procesie inwestycyjnym. Równolegle należy przygotować koncepcję zagospodarowania terenu i wyposażenia punktu zapewniającą zgodność z wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi. Na tej podstawie przygotować należy projekt budowlany i uzyskać pozwolenie na budowę, a w razie konieczności także zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Istotnym elementem jest także wyposażenie stacji w odpowiednie - najlepiej sprawdzone - urządzenia i instalacje.

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z elementami przetwarzania, pozwolenie na użytkowanie

Przed oddaniem stacji demontażu do użytkowania niezbędne jest także uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Na koniec pozostaje oddanie stacji demontażu do użytku (uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie).

Przepisy prawne

Najważniejsze akty prawne:

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 nr 143 poz. 1206)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2007 nr 128 poz. 892)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2010 nr 198 poz. 1317)

 

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - tekst ujednolicony (Dz. U. 2013 poz. 1162)

 

Kontakt

 

 

Masz pytania dotyczące utworzenia stacji demontażu pojazdów? Chętnie pomożemy! Pomagamy w przeprowadzeniu każdego z opisanych na stronie elementów utworzenia stacji od opracowania niezbędnych dokumentów i wniosków po pomoc w pozyskania dofinansowania na budowę i wyposażenie inwestycji.

 

Piotr Sadowski

tel. kom. 604 777 535,

e-mail: piotr.sadowski@codex.pl

Grzegorz Rydian

tel. kom. 662 008 778,

e-mail: grzegorz.rydian@codex.pl